LỊCH SỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ  NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

LỊCH SỬ GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Tác giả:Nguyễn Thị Phương Chi
Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 4875/2021
Nội dung: Cuốn sách là công trình nghiên cứu của Viện Sử học Việt Nam về sự nghiệp giáo dục Việt Nam giai đoạn từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất đến năm 2000. Công trình nghiên cứu sâu về những chặng đường phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ trước đến nay, nhất là từ sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn mang ý nghĩa to lớn cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Cuốn sách tập trung chủ yếu giới thiệu, phân tích, lý giải những vấn đề cơ bản của vấn đề giáo dục của đất nước qua các thời kỳ: 10 năm đầu sau ngày thống nhất đất nước (1975-1986), thời kỳ Đổi mới (1986-1996), thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2000) và trên cơ sở đó đưa ra một số nhận xét cũng như một số bài học kinh nghiệm.