SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH : NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI

SỔ TAY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH : NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI

Tác giả:
Nhà xuất bản: Chính trị - Hành chính
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 305/2013
Nội dung: Năm năm qua, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị có Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhằm cung cấp kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và sinh hoạt cho Lãnh đạo, cán bộ tại các cơ quan, đơn vị. Do đó, Nhà xuất bản Chính trị Hành chính cho xuất bản quyển Sách