VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH /

VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH /

Tác giả:Bùi Đình Phong
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1175/2018
Nội dung: Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh – Văn Hóa Đạo Đức Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Để góp phần thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), nhà sách Thăng Long phối hợp với các nhà xuất bản in và phát hành bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân