NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tác giả:Tạ Hữu Yên
Nhà xuất bản: Thanh niên
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 2916/2010
Nội dung: Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của người cộng sản mẫu mực, kiên định trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chân chính của giai cấp công nhân. Đó là đạo đức của người chiến sĩ suốt đời đấu tranh, dâng hiến cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho lý tưởng và mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.