TẤM GƯƠNG TỰ HỌC CỦA BÁC HỒ

TẤM GƯƠNG TỰ HỌC CỦA BÁC HỒ

Tác giả:Đặng Quốc Bảo biên soạn
Nhà xuất bản: Thanh niên
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VN 1839/2010
Nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.