CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ THỜI ĐẠI MỚI TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ THỜI ĐẠI MỚI TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Tác giả:Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 1295/2017
Nội dung: Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
Phần I: Toàn văn Tuyên ngôn độc lập ngày 02-9-1945.
Phần II: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số bài viết, thư gửi, ...
Phần III: Các diễn văn, lời kêu gọi, thư gửi, bài viết của Bác Hồ nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9.
Phần IV: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Phần V: Cách mạng Tháng Tám – Tầm cao trí tuệ, sức mạnh toàn dân.
Phần VI: Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong Tuyên ngôn độc lập.
Phần VII: Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2015).